Contact


If you have any questions/comments regarding mSOUND or would like to report bugs, please contact
Juanjuan Gu: jgu4@ncsu.edu or Yun Jing: yqj5201@psu.edu